Samarbeidsutval (SU)

§11-1 Samarbeidsutval ved grunnskular.

Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for FAU, to for elevane og to for kommunen. FAU vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for FAU skal vere den eine av representantane. Den eine av representantane for kommunen skal vera rektor ved skulen. Elevrepresentanten skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU ved Foldnes skule 2019/2020:

Linda Sæterlid             (lærarrep.)                     Vara: Torbjørg Andersen

Hans Brevik                (lærerrep.)                      Vara: Lillian Mauland

Ann Elin Street           (rep. andre tilsette)          Vara: Eirin Gripsgård

Elevrepresentant . tr                                       Vara: Elevrepresentant . tr

Elevrepresentant . tr                                       Vara: Elevrepresentant . tr

Knut Idar Haugland (FAU) SU/SMU-rep.          Vara:

Silje Hemmingsen (FAU) SU/SMU-leiar            Vara:

Vidar Moen                  (Kommunal rep.)             Vara: Tone Elise Bubrandt

Ragnhild Knudsen Magerøy  (Kommunal rep./rektor)


 

Møteplan for SU:

SU har tre faste møte i året.
Haust:20.11.2019
Vinter:19.02.2020 – møte utsatt til 17.03.2020
Vår:13.05.2020

I tillegg vert SU kalla inn gjennom året når det er aktuelle saker. Faste møte  kan gå ut dersom det er semje om det mellom medlemmene. Dette vert avklart via epost eller telefon.

 


Referat frå SU:

Referat SU-SMU 13.02.2018

SU-SMU møte 01.11.2017

Referat SU – 05.12.2018
Referat SMU-SU 02.05.2019
Referat SMU-SU 20.11.2019