Elevråd

§11-2 Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for trinna 8-10 vere eit elevråd med ein representant for kvar klasse. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet, eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings – og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.


Elevrådet 2018-2019

6. og 7. trinn deltek i elevrådet ved Brattholmen skule iom at dei har skulekvardagen sin der.

Deltaking i elevråd ved skulen vår er utvida, og vi gjer oss erfaringar med at 3. og 4. trinn deltek i elevråd dette skuleåret. Ein representant frå kvar klassen på 3., 4. og 5. trinn stiller til måndlege møte i elevrådet. Kvar representant har ein vara som stiller ved fråfall. Alle klassar har klassemøte og sender behandlar saker til og frå elevrådet.

Nina Stavn Jensen er elevrådskontakt.
nina.jensen@fjell.kommune.no