Zero

Skolen sin visjon:
Foldnes skule fremjar kunnskap, meistrane og begeistring i et trygt og trivelegt læringsmiljø.

Paragraf 9a-1 i opplæringsloven slår fast at alle elever har rett på et godt psykososialt miljø som fremjarr helse, trivsel og læring. Logoen til Foldnes skule framhevar det same: Fundamentet i et godt læringsmiljø er tryggleik og trivsel.

Handlingsplana mot mobbing skal vise korleis vi arbeider for å verkeleggjere forpliktinga i opplæringslova og innhaldet i logoen vår. Mobbing er eit alvorleg overgrep mot eit menneske, som i de værste tilfella kan øydelegge liv. Difor skal vi ikkje bruke dette omgrepet i alle saker der det er konflikt mellom elevar eller mellom elevar og vaksne. Konfliktar er ein naturleg, og kanskje naudsynt del av livet.

Mobbing handlar om at ein elev, som har vanskeleg for å forsvare seg, blir utsett for krenkande handlingar over tid. Denne planen viser korleis vi arbeider førebyggande. Og dette arbeidet handlar ikkje berre om mobbing, men og om å motarbeide alle former for krenkande åtferd. Planen forklarar vidare korleis vi kartlegg skulemiljøet og kva vi gjer når vi har mistanke om, eller kunnskap om, at nokon blir mobba eller plaga.

Foldnes skule har nulltoleranse for mobbing. Men for at vi skal nå målet om null mobbing, er vi avhengig av at tilsette, elever og føresette arbeider samen om dette. Det handlar om haldningar. Det handlar om at vi vaksne er gode rollemodellar når det gjelder inkludering, språkbruk og korleis vi reagerer på negativ åtferd. Det handlar også om at leiartypane i elevgruppene tør å stå opp for dei som blir plaga eller blir utestengd.

Plana skal drøftast i Skulemiljøutvalet (SMU).

Foldnes 23.06.2015

Ragnhild Knudsen Magerøy
rektor

Handlingsplan mot mobbing rev nov 2018 (PDF)