Trivselsregler

På skulen er alle like viktige og verdifulle!

Alle er vi forskjellige, men vi skal vise respekt for kvarandre.

Alle på skulen vår:
• Samarbeida og viser omsorg.
• Oppmuntrar og hjelper kvarandre.
• Kjem fram til semje om felles løysningar i arbeid og lek.

Vi tek ansvar for:
• Eigne handlingar.
• Eiga læring.
• For ro og orden.

Vi er:
• Høflege og viser omsyn.
• Snakkar til kvarandre og om kvarandre på ein skikkeleg måte.
• Tek alle med i leiken.

Godt humør gjer skuledagen betre !