Skulerute 2018/2019

Skuleruta for 2018/2019 er vedtatt i SU, og lagt til under fana Skulerute.
Foldnes skule følgjer skuleruta til Fjell kommune komande skuleår.

Foldneselevar er med på utprøving av læringsspel

Milla Says er eit selskap som jobbar med digitale plattformar for betre læring av norsk teiknspråk og teikn til tale for barn, unge og vaksne som av ulike årsakar har forsinka eller manglar verbal tale.

Milla Says har laga ein app som skal hjelpe nettverket rundt ein bruker med manglende tale til å bli betre til å forstå og bruke teikn (språk). I samarbeid med Ålesund og Fjell kommune, i eit felles forskings- og utviklingsprosjekt, jobbar Milla Says med videreutvikling av denne tjenesten for at det skal blir eit betre tilbod inn mot offentlege institusjonar.

I tillegg vert det jobba med å lage diverse lærings-spel for at brukara av teiknspråk, teikn til tale og dei rundt, skal bli flinkare til å lære seg teikn. Desse spela kan barnehagar og skular nytte i innlæring av teikn.

Milla Says har eit tett samarbeid med 4a ved Foldnes skule. Elevane er med og prøvar ut læringsspela, «stress-testar» design, brukeroppleving og læringselement.

Les meir om Milla Says her.

Temabasert elevkveld

FAU/foreldre til elevar på mellomtrinnet inviterar til elevkveld
Kvar: Gymsalen
Når: Torsdag 22. februar klokken 18 – 20.30
Tema: KARNEVAL
Hugs at Elevkveld ved Foldnes Skule er eit mobilfritt arrangement, så mobilen må ligge igjen heime. Det betyr at du må avtale eventuell henting på førehand.
Det blir som vanleg salg av diverse snacks.
Det er karnevalstid, så kle deg gjerne ut, men det er ikkje eit krav.
Det blir premiering til beste kostyme i løpet av kvelden.
VELKOMEN!

Skuleskyss – 2018/2019

Elevane som startar i 6-7. klasse til hausten, har fått utlevert søknadskjema om skuleskyss for neste skuleår. Dette vert sendt heim som ranselpost denne veka.
Fyll ut og returner til skulen snarast. Nærare informasjon om skyss til og frå Brattholmen skule kjem når dette vert avklart.

Skal du søkje om skuleskyss for elevar i 1-5. klasse finn du søknadsskjema her: Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss – 2018 2019
Søknad om skuleskyss på særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
Søknadsfrist: fredag 16. februar 2018

Smittevern

Vi minner om Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for barnehagar og skular i høve smittevern, og ber om at føresette tek omsyn til dette, slik at vi i størst mogeleg grad kan hindre smitte. Du finn retningslinjene til Folkehelseinstituttet her.

I tilfeller der det går vannkoppar eller omgangssjuke blandt elevane er det særskild viktig at det vert meldt frå til den einskilde sin kontaktlærar, då vi har særskilde omsyn å ta i høve dette.

Kveldsskule for elevar og føresette på 5. trinn

barnevakten

I regi av Trygg i Fjell er det inngått avtale med Barnevakten om kveldsskule for elevar og foreldre på 5. og 8. trinn i Fjell kommune.

Elevar og føresette på 5. trinn ved Foldnes skule vert invitert til kveldsskule i regi av Barnevakten torsdag 08. februar kl. 18.00 – 20.00 i gymsalen.

Hovudtema for kvelden er Digital kvardag, -gleder og utfordringar. Ein vil og kome innom emne som; Korleis ta smarte medievalg, samt Korleis førebygge og handtere nettmobbing.

Kveldsskulen er obligatorisk for elevane, og dei vil få avspasere tilsvarande tid i skuletida på eit seinare tidspunkt. Begge føresette er velkomen saman med eleven. Vi har forventningar om at kvar elev har følge av ein av foreldre, om ikkje begge kan møte.

80 elevar på Foldnes skule får undervisning på Brattholmen neste skuleår

Det er hovudbygget på Foldnes skule som skal renoverast.

Som ein følgje av sanering av asbest, vil 6. og 7. årstrinn på Foldnes skule frå hausten av få undervisninga på Brattholmen skule.

Den mellombelse overflyttinga av om lag 80 elevar (fire klassar) er ein konsekvens av budsjettvedtaket i kommunestyret i desember om å fjerna asbest på Foldnes skule. Les meir…