Sommar-SFO juni

Grunna riving av raudt bygg vert sommar-SFO i juni flytta til Brattholmen skule. Det vil vere personale frå SFO ved Foldnes skule på jobb ved SFO på Brattholmen skule desse dagane.

Foreldreundersøkinga

FAU og skule samarbeider om å få gjennomført Foreldreundersøkinga. Tysdag og onsdag vil alle foreldre motta passord som skal nyttast for å logge på undersøkinga. Det er eit passord på kvar elev. Undersøkinga er open i to veker. Tal-/bokstavkombinasjonen som verdt sendt ut frå kontaktlærar er ditt brukarnamn. Du finn lenkje for pålogging her.

Gjennom undersøkinga kan foreldre gje FAU og skule tilbakemelding som er nyttig i vidare arbeidet rundt læring og trivsel. Vi oppmodar til at alle nyttar høve til å svare på undersøkinga.

Les meir…

Gratulerer til 6. trinn!

Laurdag representerte tre sjetteklassingar trinnet sitt i Radio Sotra sin finale i 12 rette. Elevane gjorde ein god jobb og fekk bruke kunnskapen dei har og kom på 1. plass. På 2. plass kom Skogsvåg, medan Brattholmen tok 3. plassen.
Godt jobba av alle tre laga.

Skulerute 2018/2019

Skuleruta for 2018/2019 er vedtatt i SU, og lagt til under fana Skulerute.
Foldnes skule følgjer skuleruta til Fjell kommune komande skuleår.

Foldneselevar er med på utprøving av læringsspel

Milla Says er eit selskap som jobbar med digitale plattformar for betre læring av norsk teiknspråk og teikn til tale for barn, unge og vaksne som av ulike årsakar har forsinka eller manglar verbal tale.

Milla Says har laga ein app som skal hjelpe nettverket rundt ein bruker med manglende tale til å bli betre til å forstå og bruke teikn (språk). I samarbeid med Ålesund og Fjell kommune, i eit felles forskings- og utviklingsprosjekt, jobbar Milla Says med videreutvikling av denne tjenesten for at det skal blir eit betre tilbod inn mot offentlege institusjonar.

I tillegg vert det jobba med å lage diverse lærings-spel for at brukara av teiknspråk, teikn til tale og dei rundt, skal bli flinkare til å lære seg teikn. Desse spela kan barnehagar og skular nytte i innlæring av teikn.

Milla Says har eit tett samarbeid med 4a ved Foldnes skule. Elevane er med og prøvar ut læringsspela, «stress-testar» design, brukeroppleving og læringselement.

Les meir om Milla Says her.

Temabasert elevkveld

FAU/foreldre til elevar på mellomtrinnet inviterar til elevkveld
Kvar: Gymsalen
Når: Torsdag 22. februar klokken 18 – 20.30
Tema: KARNEVAL
Hugs at Elevkveld ved Foldnes Skule er eit mobilfritt arrangement, så mobilen må ligge igjen heime. Det betyr at du må avtale eventuell henting på førehand.
Det blir som vanleg salg av diverse snacks.
Det er karnevalstid, så kle deg gjerne ut, men det er ikkje eit krav.
Det blir premiering til beste kostyme i løpet av kvelden.
VELKOMEN!

Skuleskyss – 2018/2019

Elevane som startar i 6-7. klasse til hausten, har fått utlevert søknadskjema om skuleskyss for neste skuleår. Dette vert sendt heim som ranselpost denne veka.
Fyll ut og returner til skulen snarast. Nærare informasjon om skyss til og frå Brattholmen skule kjem når dette vert avklart.

Skal du søkje om skuleskyss for elevar i 1-5. klasse finn du søknadsskjema her: Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss – 2018 2019
Søknad om skuleskyss på særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
Søknadsfrist: fredag 16. februar 2018