Besøksdagar på Brattholmen skule

5. og 6. trinn er invitert til besøk på Brattholmen skule. Dette som ledd i førebuinga til at dei skal ha klasserom der til hausten, i samband med renoveringa av Raudt bygg ved Foldnes skule. Parallellklassane på Brattholmen har førebudd eit opplegg som inneber aktivitetar og omvising eit par skuletimar.

Nærmare informasjon om dag og tid for den einskilde klasse kjem på It`s Learning over helga.

Digitale klassar haust 2018

Vi fortset digitalisering av klassar. Til hausten vert 1., 4. og 5. trinn digitalisert.
1. trinn skal nytte IPads i begynnaropplæringa, på 4. trinn Surface/Cromebooks, samt Cromebooks på 5. trinn. Digitaliseringa vert gjort gradvis saman med elevane. Føresette vil få informasjon og innføring i metodikk på foreldremøte til hausten.

Vi ser på alle måtar fram til ein spanande og lærerik haust.

Premie til vinnarane av 12 rette

Rolf og Benjamin frå Radio Sotra var innom skulen saman med ordføraren og overrakte førstepremien til vinnarane av 12 rette. Sjette klassane har bestemt at premien på kr. 10 000,- skal gå til sjukehusklovnane på barnekreftavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Dei fire elevane som representerte klassane i konkurransa dreg saman med Rolf til Haukeland og overrekker premien. I tillegg fekk klassane ein gåvesjekk på kr. 1500,- samt pokal. Deligasjonen hadde med brus og bollar og medan dei åt fekk elevane høve til å stille ordføraren spørsmål om den nye kommunen. Ho var imponert over kor mykje dei hadde fått med seg av det som skjer i høve sanmanslåinga av dei tre kommunane.


Sykkelreperasjon

Bace Camp RePro stilte med sykkelreperatørar på Godhetsfestivalen tysdag, og mange elevar fekk reparert syklane sine. Eit kjempeflott tiltak som vi setter svært stor pris på. Takk til RePro!


Uteaktivitet

To tysdagar i mai har vore brukt til aktivitetsdagar, først for småtrinnet, deretter for mellomtrinnet. Heile skuleområdet var i bruk til ulike aktivitetar. Elevar og vaksne hadde fine opplevingar i lag i solskinnet.

Med strålande sol og varme klasserom er det naudsynt med uteaktiviterar innimellom undervisning dei komande dagane også.

 

Viktig informasjon om Sommarferie-SFO.

Det er mogeleg å søke Sommarferie-SFO ved Foldnes skule veke 26, 31 og 32. På grunn av rehabilitering av raudt bygg må sjølve gjennomføringa denne sommaren gå føre seg på Brattholmen skule, der vi får eigne lokale til å drifte vår SFO i. Vårt SFO-personale er på jobb der desse vekene.

For nye førsteklassingar som startar her til hausten gir dette høve til å bli kjent med dei vaksne som jobbar i SFO, samt bli kjent med medelevar, før skulestart. Nye førsteklassingar kan søke Sommarferie-SFO i veke 31 og 32.

Søknadsfrist er 3. juni. Lenkja til søknad ligg under fana SFO, samt på Fjell kommune si heimeside.

SFO-leiar Ann Elin Street kan kontaktast på telefon 55096954 om noko er uklart.

Foreldreundersøkelsen

Tusen takk til alle foreldre som har svart på Foreldreundersøkelsen. Svarprosenten er på 72%. Vi feira resultatet med isfest i alle klassar.

Det er framleis mogeleg å svare på undersøkinga då den er open fram til
21. juni.

Helsing FAU og rektor.

Markerte Foldnes som dysleksivennleg skule

Carmen Egidius Sætersdal Krakstad er glad i både Torjus og hundeeigar Stine Olsen.

I føremiddag vart det markert at Foldnes skule har fått status som dysleksivennleg skule. Det er Dysleksi Norge som inngår eit slikt samarbeid med skular i landet.

Foldnes skule er den andre skulen i Hordaland som har fått denne statusen. For å få denne statuen må skulen mellom anna ha gode planar om kompetanseheving, godt læremiddeltilbod og prosedyrar og rutinar for å setja i gang tiltak. Les om alle kriteria her. Les meir…

Tilbod om sykkelreperasjon tysdag 29. mai

«I samband med Godhetsfestivalen i Fjell (sjå Godhet Fjell på Facebook) ynskjer vi å tilby same gratis service/enkle reparasjoner av sykler til skuleborn ved Foldnes skule som vi gjorde i 2017. Det er Basecamp sitt sykkelprosjekt (www.basecamp-sotra.no) som vil stå for tiltaket i år og.»

Vi ønsker Basecamp velkomen til skulen komande tysdag. Dei held til i hjørnet av fotballbana og er til stades heile skuledagen. Elevane på småtrinnet kan levere inn syklar fram til kl. 11.00, deretter er det ope for mellomtrinnet.