Lus

Vi får melding om smitte av lus og ber derfor føresette om å sjekke sine barn.

Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer på korleis gjerer dette. Viktig å sjekke vekentleg gjennom heile skuleåret, så førebyggjer vi smitte.

Ny rutiene ved elevar sitt sjukefråvær

Ber om at foreldre melder frå om elevar som er vekke grunna sjukdom via mail til kontaktlærar. Du finn mailadresse under fana tilsette. Set avdelingsleiar Ingrid Fjær som mottakar av kopi, dette i tilfelle kontaktlærar er vekke, slik at vi sikrar at informasjonen når den som er i klassen.  

Velkomen til skulestart!

Torsdag 16. august startar skuleåret 2018/2019.

1. klasse kl. 09.00 – 13.15, oppmøte på skuleplassen med høve til fotografering av klassane før dei går til klasseromma
2. – 4. klasse kl. 08.35 – 13.15 oppstilling klassevis på plassen ved klasseromma
5. klasse kl. 08.35 – 14.00 oppstilling klassevis på plassen ved klasseromma

6. – 7. klasse kl. 08.30 – 14.00, oppmøte på Brattholmen skule, oppstilling ute på skuleplassen nede ved grusbana på Storeplassen

Oversikt over busstider for elevene fra Foldnes skule som skal gå på Brattholmen skuleåret 2018/2019

Oversikt over busstider for elevene til Foldnes skule 2018-2019

Elevar som skal følgje buss frå Foldnes skule til Brattholmen skule må vere på plass i tide for bussavgang. Kjem elevar for seint er rutina at eleven melder frå i administrasjonen, som igjen varslar føresette, før eleven går ned til Brattholmen skule.

Bestilling av mjølk for elevar på 6. og 7. trinn:
Gå inn på Brattholmen skule si heimeside og følg henvisning for bestilling av mjølk der .

Grunna rehabilitering er administrasjonen no å finne i grønt bygg.

– Vi ser fram til å vera saman på Brattholmen skule

Skuleåret 2018/2019 skal fire klassar (80 elevar) på 6. og 7. årstrinn på Foldnes få undervisninga på Brattholmen skule. Dette er ein konsekvens av budsjettvedtaket i kommunestyret i desember om å sanera asbest på Foldnes skule.

Rektor på Brattholmen skule, Anja Solli (til venstre) og Foldnes-rektor, Raghild K. Magerøy, gler seg over godt samarbeid om mellombels undervisningsopplegg for to av klassane neste skuleår.

Les meir…

Besøksdagar på Brattholmen skule

5. og 6. trinn er invitert til besøk på Brattholmen skule. Dette som ledd i førebuinga til at dei skal ha klasserom der til hausten, i samband med renoveringa av Raudt bygg ved Foldnes skule. Parallellklassane på Brattholmen har førebudd eit opplegg som inneber aktivitetar og omvising eit par skuletimar.

Nærmare informasjon om dag og tid for den einskilde klasse kjem på It`s Learning over helga.

Digitale klassar haust 2018

Vi fortset digitalisering av klassar. Til hausten vert 1., 4. og 5. trinn digitalisert.
1. trinn skal nytte IPads i begynnaropplæringa, på 4. trinn Surface/Cromebooks, samt Cromebooks på 5. trinn. Digitaliseringa vert gjort gradvis saman med elevane. Føresette vil få informasjon og innføring i metodikk på foreldremøte til hausten.

Vi ser på alle måtar fram til ein spanande og lærerik haust.