Vi er ein Matjungel-SFO

Vi deltek i Matjungelen som er eit kompetansehevingsprogram for tilsette og eit aktivitetsopplegg for barn på SFO. Matjungelen er eit tilbud som er initiert og utarbeida på vegne av Helsedirektoratet, som ledd i oppfølging av Nasjonal handlingsplan for betre kosthald.

Barna i SFO skal introduserast til ein jungel av mat og lære, både praktiske og teoretiske, om kva eit næringsrikt og bærekraftig kosthold krev.Tanken er at eit variert utval av aktivitetar som å lage ulike rettar, lage smoothie, sanseløype, butikkekspedisjonar og sorteringsstafett gir barna ei aktiv fritid med gode matopplevelsar i SFO.

Både små og store i SFO ser frem til å delta i Matjungelen.

Samling med Trygg i Fjell

FAU og leiing ved Foldnes skule inviterer til samling for føresette og tilsette
tysdag 22. januar kl. 18.00 i Kultursalen, Fjell Rådhus.

Tema for samlinga er Saman på nett.

Vi forventar at alle elever er representert med ein føresett på denne samlinga. Dette er eit viktig tema som vedkjem oss alle, og som vi erfarer påverkar elevane sitt psykososiale miljø.

Vel møtt!

Siste skuledag før juleferien er fredag 21.desember. Skulen er ferdig kl. 11.30.
SFO er som vanleg open til 16.30.
Vi ber om at alle tek heim alt som heng i garderobene siste skuledag før jul.
Første skuledag etter nyttår er torsdag 3.januar 2019.

God jul og godt nytt år frå oss alle ved Foldnes skule.

Rehabilitering

Ved skulestart i januar startar rehabiliteringa ved skulen. I denne perioden vil det bli sett opp sikring kring bygg der arbeid pågår, noko som medfører at elevane ikkje har tilgang til denne delene av uteområdet. Med mindre elevtal enn ved normal drift har vi likevel nok uteområde.

Rehabiliteringa skal etter plana vere ferdig til skulestart haust 2019.

Køyremønster

Ber om at alle som kjem med bil til skulen følgjer anbefalt køyremønster.
Vi opplever at det vert farlege situasjonar om ikkje dette vert gjort. Elevane sin tryggleik har høgaste prioritet. Om anbefalt køyremønster vert følgd får vi god flyt i trafikken kring skulen og alle kan vere trygge for sine barn.

Sykkelopplæring 5. trinn

Sykkelkids har i dag gjennomført dag 3 av sykkelopplæringa og elevane har gjennomført sykkelprøva med ei teoriprøve, ferdigheitstest og trafikktest. Vi har også dei to siste åra hatt opplæringa i regi av sama arrabngør, då under fana Alle barn syklar. Arrangøren rosar elevane for god åtferd i trafikken då dei sykla rundt Straume i dag.

Sykkelkids er eit opplæringsprogram i regi av Norges Cykleforbund. Programmet blei startet som eit pilotprosjekt for grunnskuleelevar i Hordaland haust 2015. Gjennom dei tre siste åra har om lag 7000 barn i kommunane Bergen, Askøy, Fjell, Øygarden, Vaksdal, Bømlo, Meland, Austevoll, Karmøy, Samnanger, Fusa og Os gjennomført opplæringsprogrammet som går over 3 dager à 2.5 timar. Veldig mange barn har også lært seg å sykle gjennom programmet.