Rehabilitering

Ved skulestart i januar startar rehabiliteringa ved skulen. I denne perioden vil det bli sett opp sikring kring bygg der arbeid pågår, noko som medfører at elevane ikkje har tilgang til denne delene av uteområdet. Med mindre elevtal enn ved normal drift har vi likevel nok uteområde.

Rehabiliteringa skal etter plana vere ferdig til skulestart haust 2019.

Køyremønster

Ber om at alle som kjem med bil til skulen følgjer anbefalt køyremønster.
Vi opplever at det vert farlege situasjonar om ikkje dette vert gjort. Elevane sin tryggleik har høgaste prioritet. Om anbefalt køyremønster vert følgd får vi god flyt i trafikken kring skulen og alle kan vere trygge for sine barn.

Sykkelopplæring 5. trinn

Sykkelkids har i dag gjennomført dag 3 av sykkelopplæringa og elevane har gjennomført sykkelprøva med ei teoriprøve, ferdigheitstest og trafikktest. Vi har også dei to siste åra hatt opplæringa i regi av sama arrabngør, då under fana Alle barn syklar. Arrangøren rosar elevane for god åtferd i trafikken då dei sykla rundt Straume i dag.

Sykkelkids er eit opplæringsprogram i regi av Norges Cykleforbund. Programmet blei startet som eit pilotprosjekt for grunnskuleelevar i Hordaland haust 2015. Gjennom dei tre siste åra har om lag 7000 barn i kommunane Bergen, Askøy, Fjell, Øygarden, Vaksdal, Bømlo, Meland, Austevoll, Karmøy, Samnanger, Fusa og Os gjennomført opplæringsprogrammet som går over 3 dager à 2.5 timar. Veldig mange barn har også lært seg å sykle gjennom programmet.

 

SFO samarbeider med Aktiv365

SFO har inngått samarbeid med Aktiv365 for å kunne gje tilbod om fysisk aktivitet innandørs dette skuleåret, iom at vi ikkje har gymsal. SFO held føresette informert slik at de er førebudd om elevane er å finne der når dei skal hentast.


Bildet er fra første besøk på Aktiv365. Det var populært!