Skuleskyss

Søknad om skuleskyss må vere skulen i hende innan tysdag 18. februar.

Søknadsskjema ligg under fana Skjema. Merk at vi nyttar søknadsskjema frå sist skuleår.

Innskriving for 1. klasse haust 2020

Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på nærskulen sin. Er du usikker på krinsgrenser tek du kontakt med oss på telefon eller mail.

På nokre område treng vi samtykke og de som føresette må ta nokre val på vegne av dykkar barn. Vi vil derfor be om at de fyller ut elektronisk skjema her.

Elevpermisjon

Det er innført digitalt system for søknad om elevpermisjon i Øygarden kommune. Sjå fana Skjema. Der finn du lenkje til elektronisk søknadsskjema, samt kriterium for å kunne få innvilga permisjon, informasjon om søknadsprosessen, lovverk knytt til elevpermisjon, samt informasjon om handsaming av personinformasjon.

Ver obs på at søknaden må vere oss i hende i god tid (3 veker) på førehand.

Elevkveld 23. januar

For 5.-7. trinn, frå kl. 18:00 til kl. 20:30
Det er gratis inngang.
Sal av kioskvarer – tek kun kontantar.

Elevkvelden er eit mobilfritt arrangement, så mobilen må ligge igjen heime. Hugs difor å avtale tid og stad for henting med dei heime på førehand.
Mvh FAU

Informasjon frå Fjell ungdomsskule

Gjeld 7. trinn: «Fjell ungdomsskule har sett av følgande datoar denne våren til møter for føresette og elevar som skal starte her til hausten. Det kjem som vanleg eigen invitasjon når det nærmar seg:
Første informasjonsmøte for dei føresette er sett til 17.mars klokka 18.00 i kantina på Fjell ungdomsskule (FUS).
Besøk av elevar er sett til 15.juni klokka 12.30 – 14.30 her på FUS, hugs at de må ordne med busspengar om dei skal ta skulebussane herfrå heimatt.
Foreldremøte er sett til same kvelden, altså 15.juni klokka 18.00 – 20.00 i kantina her på FUS.» Tekst henta frå infoskriv til heimane.

Trafikkopplæring i høve vegarbeid

I dag var representantar frå Samferdsel i Fjell kommune og Sartor Maskin innom skulen og ga elevane på alle trinn ein gjennomgang på korleis dei skal te seg kring annleggsmaskiner. Dette med tanke på vegarbeidet som no er starta opp i Foldnesvegen.

I førekant av gjennomgangen har lærarane gått gjennom ein Power Point presentasjon som Sartor Maskin har laga. Presentasjonen tek føre seg litt om skilting, avsperring, øyekontakt, farer osv. Og syner typiske skilter knytt til arbeidsvarsling, og typiske gjerder/sperrebånd/sperrekjettinger som elevane kan møte på langs skulevegen.

Her kan du sjå presentasjonen: Trafikkopplæring i samband med vegarbeid

Vi minner om anbefalt køyremønster!

Det oppstår farlege situasjonar kring av- og påstigning. Skule og FAU minner alle om det anbefalte køyremønstert. Bruk det slik at alle elevar er trygge når dei kjem til skulen, og likeeins når dei går heim. Hugs å informere andre som skal hente eleven om anbefalt køyremønster. Les om anbefalt køyremønster her.