Matpakkeveke i veke 8

Eit sunt kosthald er grunnleggjande for barnet si helse og velvære. Eit godt måltid midt på dagen hjelper barna å halde konsentrasjon og humør oppe gjennom skuledagen.

Norske helsemyndigheiter tilrår grove kornprodukt og sunt pålegg som basis for matpakken, frisk frukt, grønsaker og/eller lettyoghurt som tilbehøyr.

I Matpakkeveke vil vi ha fokus på sunt kosthald. Det finnes mange ulike måtar å lage ein sunn og spanande matpakke på. Det trenger heller ikkje å ta lang tid å lage matpakke. For tips sjå brosjyra som er sendt heim med elevane her.

matpakke 2

matpakke

Køyremønster

Minner om køyremønsteret kring skulen. Ved å følgje oppsett køyremønster varetek vi elevane sin tryggleik når dei kjem til og frå skulen, samt omsynet til god flyt i trafikken kring skulen.

Hovudpunkta er:

  • Skal du sleppe av elevar, stopp i den gamle busslomma, køyr så vidare gjennom parkeringsplassen og ut i Skiftedalsvegen.
  • Skal du følgje og/eller hente barn må du parkere bilen på parkeringsplassen.
  • Ikkje snu i innkøyringa til skulen.
  • Ikkje parker i utkøyringa til parkeringsplassen.
  • Ikkje sleppe barna av i vegbana.
  • Ver merksam ved fotgjengarfeltet.
  • Informer andre som skal hente barnet ditt, slik at veit om køyremønsteret.

Les meir om køyremønster her.

Innkalling til temakveld for foresatte

Torsdag 10.mars, kl 19.00- 20.30, i Kultursalen, Fjell rådhus.

Guttorm Helgøy frå rettleiarteamet i Fjell kommune og Trygg i Fjell, vil snakke om Mobbing, både utestenging, den fysiske, verbale, og den digitale mobbinga, med utgangspunkt i Zeroprogrammet og satsinga som er gjort i kommunen vår gjennom prosjektet Trygg i Fjell.

FAU og skulen står saman om dette foreldrekurset. Vi jobbar for nulltoleranse for mobbing, og dette krev innsats frå alle som står rundt barna. Saman må vi «Kunne – Ville – Våge – Stoppe Mobbing». Denne kvelden får vi saman eit innblikk i korleis vi kan gjere dette. Vi har forventningar om at alle elevar er representert. Set av tida, slik at vi, som føresette og skule, får kunnskap om .tema, og er budde på korleis vi skal møte og handtere problematikken.

Innkalling til foreldremøte mars 2016.

Oppdateringar

Revidert utgåve av handlingsplana mot mobbing er lagt ut.

Gjeldande skulerute for Foldnes skule, 2016-2017, er lagt ut.

Kurs i Kul Mat – elevar i 5.-7. klasse

Fjell kulturskule inviterer til ny runde med KULMAT 1-kurs. KULMAT 1 er eit matkurs for 5.–7. klasse, og det er berre 12 plassar ledig på kurset denne våren. Med så få plassar er det viktig at du melder seg på snarast til KULMAT via elektronisk søknadsskjema.I løpet av 6 kurskveldar skal vi lage både lokal og internasjonal mat, lære grunnleggande arbeidsrutinar og ikkje minst oppleve ekte matglede.

Klikk på link for fleire opplysningar:KUL MAT