Venskapsbenk

Vi har i dag mottatt 2 venskapsbenkar i gåve frå Rotary.
Les meir om tanken bak Venskapsbenkane som er delt ut til skulane i Fjell her.

vennskapsbenk

«Vi les saman».

Tradisjonen tru blei Leselystaksjonen 2016 ved Foldnes skule opna tysdag 27.september. Alle elevane var samla på skuleplassen. Stemninga var god sjølv om det regna. Opninga vart markert med trompetfanfare og skulen sin eigen lesesang blei sunge.

dsc_4565_1

Tema for Leselystaksjonen 2016 er «Vi les saman». Det er dei gode leseopplevingane som står i fokus. Desse får vi gjennom å lese sjølv eller å lytte til at nokon les for oss. Rektor, Ragnhild Knudsen Magerøy, poengterte dette då ho fortalde om dei gode leseopplevingane ho fekk då ho var lita, når far hennar las høgt for henne og broren. «Det er ikkje forteljinga i seg sjølv som sit att i minnet, men opplevinga av å kjenne at ein høyre til ved å oppleve noko saman».

Elevrådet stilte også i år opp utkledd som leseorm. Denne gongen med puslespelbitar som symboliserar det å lese saman.

På veg attende til klasseromma fekk klassane med seg ei gåve. Gåva inneheldt img_2085ei bok som dei vaksne i klassen skal lese høgt for elevane.

Leselystaksjonen har vore fast tradisjon på Foldnes skule sidan 2010. Målet med aksjonen er at elevane skal få oppleve gleda ved å lese og gjennom dette bli motivert til å lese meir.

Toril Kvalheim,
Leselærar Foldnes skule

Les meir…

7a laga visjonar og deltok på grunnsteinskrinsnedlegging

img_2041Torsdag ettermiddag var det grunnsteinsskrinsnedlegging ved Sjøfronten, og i førekant av dette var elevane i 7a blitt utfordra på å skrive visjonar som skulle leggast i skrinet. To elevar skulle få legge ned grunnsteinsskrinet, samt at ein elev skulle få lese opp sin visjon. Etter loddtrekning i klassen viste det seg å vere Lucas og Nicolai som fekk leggje ned grunnsteinsskrinet, medan Mariel fekk lese opp sin visjon. Alle tre gjorde ein flott innsats på vegne av klassen sin, som var fulltallig frammøtt ved den høgtidelege opninga. Du finn reportasjen til Fjell kommune her.

img_2044
Les meir…

Leselystaksjonen 2016: «Vi les saman».

I perioden frå 27.september til 7.oktober er det leselystaksjon på skulen. Denne perioden vil difor vere særleg prega av lesing. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleda ved å lese, og dermed bli motivert til å lese meir! Vi veit at lesing er ein viktig ferdigheit i alle fag; og for å bli ein betre lesar må ein lese meir!

Det vil bli arrangert ulike aktiviteter knytt til lesing desse vekene. Noko vil skje i den enkelte klasse, medan noko skjer på tvers av klassetrinn, samt at nokon aktivitetar er felles for alle elevane på skulen. Det vil bli ei felles opning for leseaksjonen på skuleplassen tysdag 27.september kl.11.00.

I denne perioden vil vi oppmode føresette til å eit særskild blikk på lesing. Vis interesse for leseaksjonen og for dei bøkene ditt barn les.

Informasjonsbrev til føresette om leselystaksjonen.

leseaksjon

Informasjon om skulemjølken

Skulemjølken har dessverre vore varm og ikkje drikkeleg dei siste dagane.

Tine har mjølkeskåp på skulen som mjølka vert oppbevart i, og skåpet har ikkje fungert optimalt dei siste dagane. I dag kjem Tine for å sjå på skåpet.

Skulen har fått informasjon om at føresette vil få refundert utgifter til mjølk dei dagane det gjeld.

melk

Køyremønster

Vi ber føresette eller andre som bringer/hentar elevar til/frå skulen vere venleg å følgje skulen sitt anbefalte køyremønster i samband med bringing og henting. Dette for å skape ein trygg situasjon for alle elevane på skulen!

  • Foreldre som berre skal sleppe av elevar, stoppar i den gamle busslomma, køyrer så vidare gjennom parkeringsplassen og ut i Skiftedalsvegen.
  • Foreldre som følgjer og/eller hentar barn, skal parkere bilen på parkeringsplassen.  

Ingen må snu i innkøyringa til skulen.
Ingen må sleppe barna av i vegbana.

Sjå her for meir informasjon om anbefalt køyremønster.

«Alle barn sykler»

I regi av arrangørane for Sykkel-VM 2017 er Foldnes skule ein av fire skular i Fjell kommune som er heldige å få ta del i sykkelopplæringa som vert gjennomført for 5. klassar på skular i og kring Bergen.
14256321_10210274267843679_98181948_nStor entusiasme og innsats bland elevane i skulegarden under dei praktiske øvingane!

"Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen vil være det største arrangementet som har funnet sted på Vestlandet til dags dato. 
Arrangementet vil samle Hordaland i et felles løft for idrett, frivillighet og folkehelse.                                                                                         Sammen med NCF, NIF og andre samarbeidspartnere skal sykkel-VM stimulere og inspirere flere mennesker til å velge mer aktive liv, slik at de langsiktige effektene av arrangementet gir positive effekter på mange områder.

Sykkel-VM skal bl.a. bidra til:
- Styrke bruk av sykkel som fremkomstmiddel
- Gi et generelt løft i folkehelsen gjennom å få flere til og sykle, samt dokumentere alle de positive gevinstene ved å sykle
- Gi barn og unge bedre sykkelopplæring, og økt sykkelglede

Tiltak rettet mot barn og unge gjennom skoler og idrettslag blir et viktig satsningsområde i et løp frem mot, 
under og etter sykkel VM i 2017."

Alle barn syklerInformasjonsskriv til føresette Alle Barn Sykler 2016 – informasjon til foresatte Fjell.