Miljøterapeut

Vår miljøterapeut heiter Eirin Gripsgård.
Ho er på Foldnes skule tysdag, onsdag og torsdag.

Telefon: 55096958
Mail: eirin.gripsgard@fjell.kommune.no

Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar.

Foldnes skule er ein del av eit prosjekt som har fokus på miljøterapi i skulen. Prosjektet er ein del av satsinga på læringsmiljø i skulane, der kommunen blandt anna har satsa mykje på klasseleiing og tiltak mot mobbing gjennom prosjektet Trygg i Fjell.

Hovudoppgåva til miljøterapeutane er:
Følgje opp enkeltelevar og grupper der ein er bekymra for den sosiale utviklinga.
Samarbeide med og gje rettleiing til lærarar og føresette. Samarbeide med andre instansar i arbeidet med enkeltelevar og risikogrupper.
Delta i nettverk og samarbeid på kommunalt nivå og bidra til utvikling av læringsmiljøet i kommunen.
Ha eit særlig ansvar for friminutt og andre situasjonar utanfor undervisning på skulen, til dømes SFO.

Miljøterapeutane har fokus å ha ei  førebyggande rolle ved å legge til rette omgjevnadane for motivasjon, kommunikasjon, dialog og samarbeid.

Eksempel på arbeidsoppgåver er:
Tilrettelegging og individuell oppfølging og tryggleik for elevane
Vere til stades der elevane er, observere og møte behova dei har når dei oppstår.
Samarbeide med føresetet og personale i skulen.
Støtte – og oppfølgingssamtalar med elevar.
Bidra inn mot utfordringar kring eleven sitt psykososiale miljø.
Arrangere og drifte samtalegrupper på skulane.