Transponder meldingsbok er i bruk frå og med i dag

Foldnes skule tek bruk digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skule og heim. Løysinga heiter Transponder Meldingsbok og kan lastast ned som app i App Store og Google Play. Søk der etter «Transponder Meldingsbok». I tillegg kan tenesta nyttast frå nettlesar. Transponder Meldingsbok ivaretek personvernet … Les meir…

Foldneselevar deltok i kretsmeisterskap

Laurdag 23.03.2019 deltok elevar frå Foldnes skule i kretsmeisterskap i sjakk for skulelag. Meisterskapet gjekk føre seg på Liljevatnet skule. Fire lag frå 3. tom 7. klasse deltok frå Foldnes skule. Det eine laget var samansett av elevar frå både … Les meir…

Lokalt tillegg i Ordensreglane

Gjennom skulen sitt SMU er det kome framlegg om eit lokalt tillegg i skulen sine Ordensreglar. Dette for å trygge elevane på veg til og frå skulen då bilde ukritisk vert tatt og delt. Oppmoar alle heime om å følgje opp … Les meir…

Vedrørande sjuke barn og smittefare

Minner om at barn som har hatt oppkast/diare må vere heime til det har gått 48 timar frå siste symptom før barnet kjem attende til skulen. Ved feber og influensasjukdom er det naudsynt med ein feberfri dag heime før eleven kjem attende til skulen. … Les meir…

Vi er ein Matjungel-SFO

Vi deltek i Matjungelen som er eit kompetansehevingsprogram for tilsette og eit aktivitetsopplegg for barn på SFO. Matjungelen er eit tilbud som er initiert og utarbeida på vegne av Helsedirektoratet, som ledd i oppfølging av Nasjonal handlingsplan for betre kosthald. Barna i SFO skal introduserast … Les meir…

Samling med Trygg i Fjell

FAU og leiing ved Foldnes skule inviterer til samling for føresette og tilsette tysdag 22. januar kl. 18.00 i Kultursalen, Fjell Rådhus. Tema for samlinga er Saman på nett. Vi forventar at alle elever er representert med ein føresett på denne … Les meir…

Siste skuledag før juleferien er fredag 21.desember. Skulen er ferdig kl. 11.30. SFO er som vanleg open til 16.30. Vi ber om at alle tek heim alt som heng i garderobene siste skuledag før jul. Første skuledag etter nyttår er torsdag 3.januar … Les meir…

Rehabilitering

Ved skulestart i januar startar rehabiliteringa ved skulen. I denne perioden vil det bli sett opp sikring kring bygg der arbeid pågår, noko som medfører at elevane ikkje har tilgang til denne delene av uteområdet. Med mindre elevtal enn ved normal drift har vi … Les meir…