Samling med Trygg i Fjell

FAU og leiing ved Foldnes skule inviterer til samling for føresette og tilsette tysdag 22. januar kl. 18.00 i Kultursalen, Fjell Rådhus. Tema for samlinga er Saman på nett. Vi forventar at alle elever er representert med ein føresett på denne … Les meir…

Siste skuledag før juleferien er fredag 21.desember. Skulen er ferdig kl. 11.30. SFO er som vanleg open til 16.30. Vi ber om at alle tek heim alt som heng i garderobene siste skuledag før jul. Første skuledag etter nyttår er torsdag 3.januar … Les meir…

Rehabilitering

Ved skulestart i januar startar rehabiliteringa ved skulen. I denne perioden vil det bli sett opp sikring kring bygg der arbeid pågår, noko som medfører at elevane ikkje har tilgang til denne delene av uteområdet. Med mindre elevtal enn ved normal drift har vi … Les meir…

Køyremønster

Ber om at alle som kjem med bil til skulen følgjer anbefalt køyremønster. Vi opplever at det vert farlege situasjonar om ikkje dette vert gjort. Elevane sin tryggleik har høgaste prioritet. Om anbefalt køyremønster vert følgd får vi god flyt i trafikken kring … Les meir…

PP etter Workshop

Her er PP frå Workshop for Klassekontaktar og FAU representantar: Workshop foreldrerepresentanter 2018-19 Foreldreutvalet for grunnskulen (FUG) sine sider utfyllande informasjon på sine nettsider for dei som ikkje hadde høve til å delta: Klassekontakt – les her. FAU representant – … Les meir…

Sykkelopplæring 5. trinn

Sykkelkids har i dag gjennomført dag 3 av sykkelopplæringa og elevane har gjennomført sykkelprøva med ei teoriprøve, ferdigheitstest og trafikktest. Vi har også dei to siste åra hatt opplæringa i regi av sama arrabngør, då under fana Alle barn syklar. … Les meir…

SFO samarbeider med Aktiv365

SFO har inngått samarbeid med Aktiv365 for å kunne gje tilbod om fysisk aktivitet innandørs dette skuleåret, iom at vi ikkje har gymsal. SFO held føresette informert slik at de er førebudd om elevane er å finne der når dei skal hentast. … Les meir…