Velkommen til Foldnes skule

Foldnes skule ligg på Litle Sotra i Fjell kommune, om lag 15 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen dekkjer Foldnes, Våge og Anglevik. Skulen er ein fulldelt barneskule med om lag 300 elevar fordelt på 14. klassar. Rektor er Ragnhild Knudsen Magerøy. Les meir…


Fotokonkurranse på Foldnes skule

Klasse 7a på Foldnes skule har gjennomført konkurranse i samband med fjernundervisninga. Det er lærar Hege Mongstad som har organisert undervisninga. Resultatet er at mange gode bilete har kome inn.

Miranda Johnsen og Isac Hveding vann konkurransen. Her kan du sjå dei flotte bileta. Tema for konkurransen var VATN.

Vi gratulerer!

Foto: Isac Hveding

Foto: Isac Hveding

Foto: Miranda Johnsen

Foto: Miranda Johnsen

Trygg oppstart

Det er etablert eit konsultasjonsteam, «Trygg oppstart», i Øygarden kommune. Dette teamet vil vere drøftingspartnar for barnehage, skule og/eller foreldre når det gjeld vanskar med å komme i gang med barne- og skulekvardagen. Som vedlegg finn de informasjon om dette. Ta kontakt om du tenker at dette vil vere nyttig for deg og ditt barn.

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/oppstart-i-barnehage-og-skule-etter-korona-fri.12592.aspx

Velkommen tilbake 1. til 4. trinn!

Det var med stor glede vi tok mot elevane i dag. Vi måtte så klart heise flagget og pynte i trappa for å feire at dagen. Kjekt å sjå alle igjen og høyre at det igjen er liv i klasseromma og ute på skuleplassen. Elevane kom seg raskt på plass i dei ulike kohortane, i lag med kjende vaksne, og skuledagen har gått fint. Vi gjer noko annleis enn det vi gjer til vanleg, men likevel er mykje kjent for elevane.

Takk for at de fikk gjennomført leveringa i tråd med det som blei skissert i Informasjonsbrevet. Kopi av brevet finn du ved å trykke Les meir.
Les meir…

Vidare fjernundervisning og opning av skule/SFO for 1. til 4. trinn frå 27. april

Regjeringa avgjorde den 7. april at skulane skal opne for 1. til 4. trinn den 27. april. Dette gjeld både undervisning og SFO. Det er ikkje avklart kva tid 5. til 7. trinn skal koma tilbake til vanleg undervisning.

Det er avgjerande for Øygarden kommune at alle foreldre, tilsette og elevar skal kjenna seg trygge når dei kjem attende til skulen. Det er difor ein føresetnad at vi har på plass gode smitteverntiltak før vi opnar skulen. Regjeringa sender ut ein rettleiar i høve smittvern i skule 20. april.

Tysdag 14. april held vi fram med fjernundervisning på same måte som tidlegare. Informasjon om fjernundervisning finn kvar einskild på Transponder.

Minner om at skule også over påske har ei tilsynsordning for elevar der begge føresette har yrke som blir definert som samfunnskritisk, samt for elevar med særlege behov. Behov for tilsyn skal rettast til rektor.

De finn til ei kvar tid oppdatert informasjon på Øygarden kommune si heimeside.

Kjære foreldre/foresatte

Vi på Foldnes skule vil takke alle foreldre/føresette for det gode samarbeidet, og den gode innsatsen de har lagt inn, i dette som for oss alle har vore ein annsleis skulekvardag. Vi ser den jobben de gjer for å følgje opp undervisninga, og vi er både imponert og takksame. Fjernundervisninga hadde ikkje fungert utan den innsatsen de gjer! Vi er og veldig imponert over elevane, og den måten dei har takla fjernundervisninga på. Innsatsen, pågangsmotet og humøret til elevane har vore til inspirasjon og motivasjon for oss i skule desse tre vekene. Ein stor virituell påskeklem sendast med dette til alle våre elevar. Fint om de kan formidle den vidare til eige/eigne barn.
Per i dag veit vi ikkje om det blir undervisning som fjernundervisning, eller undervisning på skulen etter påske. Dette skal sentral myndigheit avgjere i midten av komande veka. Skule skal gje eit tilbod om tilsyn i påska om barn av nøkkelpersonell har trong for det. Meir informasjon om dette ligg på Øygarden kommune si heimeside. Skulle de ha trong for dette tilbodet – ta kontakt med rektor.
Vi ønskjer alle ei God Påske, og håper den vert bra på trass av smittevernshensyn og ein annleis kvardag.

Mvh Ragnhild Knudsen Magerøy

Informasjon om ferie SFO

Sommaren 2020 vil det være tilbud om ferie-SFO på Foldnes skule desse dagane og vekene:

 • Fredag 19 juni.
 • Veke 26, 27 og 32.
 • Måndag 10. august og tirsdag 11. august.

Nye førsteklassingar kan søke om plass på ferie-SFO i veke 32 og måndag 10. og tysdag 11. august. Minnar om at frist for å søke plass på ferie-SFO er 3 veker før den første ferieveka, veke 26, tek til.  De må derfor søke innan 29. mai dersom de skal nytte ferie-SFO. Det gjeld også om du berre skal ha plass i august.
Du finn påmeldingsskjema her:
https://oygarden.kommune.no/skjema/skjema/OYK0028/

Du finn meir informasjon om ferie-SFO her: https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/ferie-sfo/

Fjernundervisning frå måndag 16.03.2020

Elevane har rett på å få undervisning.

Vi har meldt om at alle barn skal ha med seg CromeBook/Surface/Ipad og ladar heim, samt relevante bøker. Klasseromma og garderobene er tilgjengeleg måndag for henting av utstyr for dei som manglar noko av utstyret.

Mål for fjernundervisning:

 • Gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk).
 • La elevar få ein struktur på dagane i karantene.

Slik gjer vi det:

 • Kontaktlærarane vil ha dagleg dialog med elevane.
 • Kontaktlærarane informerar om korleis dette vert gjort.
 • Frå klokka 09.00-12.00 jobbar eleven etter dags-/vekeplan med oppgåver lærar har lagt ut der elevane vanlegvis jobbar digitalt.

Vi ønskjer frå dykk føresette:

 • Sørgje for at elevane er klare til avtalt tid.
 • Sørgje for at CB/Surface/ipad ikkje blir utlada.
 • Sørgje for at elevane får gjort oppgåvene som blir lagt ut.
 • Sørgje for at CB/Surface/ipad berre vert nytta til læringsarbeid.
 • Gje kontaktlærar beskjed dersom barnet er sjuk, og ikkje får jobba med oppgåvene (før fråvær i Transponder).
 • Lærar er på jobb og tek i mot spørsmål, i Transponder eller e-post.
 • Ikkje nøl med å ta kontakt om det er noko de lurer på.

Minner om at Folkehelseinstituttet si oppmoding om at barn i minst mogeleg grad skal dere saman. Målsetjinga med stengt skular og barnehagar er å redusere antal kontaktar med andre barn til eit så lågt nivå som mogleg. Det vert oppmoda til ikkje å samlast til leiketreff eller fellesaktivitetar.

Skulebygga opne i dag. Frå og med i morgon er dei stengt.

Vi på Foldnes skule håpar at dei flotte elevane våre snart fyller bygga våre igjen!

Helsing Ragnhild Knudsen Magerøy, rektor Foldnes skule